(مشکلات خودمان با خودمان) (یا خود درگیری مضمن)

حتماً پیش خودتان می گویید این دیگه چه صیغه ایِ [...]