خرید نوشابه

چند روزپیش رفته بودم خونۀ فامیلهامون مهمونی که باجناقم بهم [...]