(قصه های مشت باقر)

مشت باقر توی یک دهی که خیلی دورازتهران بود با [...]