(قصه های مشت باقر) (این قسمت ناجی)

طبق معمول مشت باقر گرم قصه تعریف کردن برای بچه [...]