همانطور که همه می دانیم باید محیط زیست را تمیزو پاکیزه نگهداریم که بعدها باعث آلودگی هوائی که تنفس میکنیم نشود ومشکلات دیگری به وجود نیاید.ولی هماطور که همۀ ما میدانیم هیچ کس آنرا در بیرون از خانه رعایت نمی کند … مثلاً تو همین پارک ها یا مسافرت هائی که میرویم…مثلاً بعضی ها تو ماشین که نشسته اند ومشغول خوردن میوه و یا تنقلات دیگر هستند و آشغال آنرا به بیرون از ماشین خود پرت میکنند و با این کارشان نمی دانند که باعث چه خطرهائی برای دیگران می شوند هم شهر را آلوده میکنند وهم برای ماشین هائی که پشت سر آنها در حرکت هستند تصادف ایجاد میکنند ویا برای عابر پیاده ایجاد دردسر میشوند من خودم به عین این را با چشم خود دیده ام یکروز که با خانواده ام به مسافرت میرفتیم (البته منو همسرم هم به محیط زیست اهمیت میدهیم وهم داخل ماشین باید تمیز باشد وبرای همین همیشه یک کیسه زبالۀ کوچک به همراه داریم  که اگه بچه ها خواستند تو ماشین تنقلاتی نوش جان کنند به مشکل آلودگی محیط زیست بر نخورند)خلاصه دیدیم ماشین جلوتری ما همانطور که میرفتند چند دقیقه یکبار زباله ای به بیرون پرتاب میکردند …وماشین جلوئی ما که پشت سر آنها در حرکت بود به اینطرف وآنطرف متمایل میشد ودر آخر کنترلش را از دست داد وتصادف کرد …بعد از آن یکی دیگه از ماشینها از ما سبقت گرفت وپشت سر آن ماشین قرار گرفت البته این یکی مثلاً خودش با کلاستر بود …و چیزهائی که خورده بود تو کیسه قرار داده بود وآنرا پرتاب کرد بیرون …در همان هنگام دیدم که گارگرهائی که در کنار جاده مشغول کار بودند آن زباله به سرش خورد ونقش زمین شد و زود وایساد وفحش را به آن راننده داد …در همین موقع یه رانندۀ دیگرآمد وپوست موزی که خورده بود به همان کارگر پرتاب کرد و دوباره نقش زمینش کرد کارگر بیچاره حسابی گیج شده بود از جاش پرید وبه او هم فحشی داد…خلاصه که خدا بدادش برسد معلوم نیست تا کی باید از این جماعت آسیب ببیند…به نظر من این چند ساله که مدام سیل و زلزله میآید همه بخاطر این است که طبیعت می خواهد انتقامش را از این مردم بگیرد آنهم بصورت بلاهای طبیعی…خدا بداد همۀ ما برسد که چه در انتظارمان خواهد بود.